තුලා ලග්නය – ආදායමි හිමි වන වසරකි.

December 27, 2017 admin 0

ලග්නාධිපපති සිකුරු මිතුරු ශනි හා රවි සමඟ තෙවැන්න මතයි.කුජ හා ගුරු ලග්නයේ යෙදෙයි. රාහු දසවැන්නේද බුධ දෙවැන්න මතද තබමින් වසර උදාවනු ඇත. පසුගිය වසරට වඩා […]

වෘශ්චික ලග්නය – මිශ‍්‍රපල හිමි වන වසරක් උදාවෙනු ඇත.

December 27, 2017 admin 0

ලග්නය හිමි කුජ මිතුරු ගුරු සමග දොලොස්වැන්න මත යෙදේ , සෙනසුරු රවි හා සිකුරු සමඟ ධනස්ථානය මතයි. රාහු නමවැන්න මතද බුධ ලග්නය මතයි.ෙමි අයුරින් ග‍්‍රහයන් […]

ධනු ලග්නය – මිශ‍්‍රපලදායි බවක් යෙදෙන වසරකි.

December 27, 2017 admin 0

ලග්න හිමි වු ගුරු කුජ සමඟ අයස්ථානය මත යෙදී ඇති අතර ශනි රවි සිකුරු ලග්නය මත යෙදේ. බුධ දොලොස්වන්න මතයි.රාහු නමවැන්න මත යෙදේ. ධනු හිමියන්ට […]

මකර ලග්නය – මෙම වසර තුලදී උපේක්ෂා සහගතව කටයුතු කරන්න.

December 27, 2017 admin 0

ලග්නය හිමි සෙනසුරු දොලොස්වැන්න මත යෙදෙන්නේ රවි හා සිකුරු සමඟිනි. බුධ අයස්ථානය මතයි. රාහු සත්වැන්න මත යෙදෙන අතර ගුර කුජ සමඟ දසවැන්න මත යෙදෙන අවස්ථාවේ […]

දෙසැම්බර් 31කට කළින් ලංකාවට බිහිසුණු සුනාමියක් – ඉන්දියන් සාගරයේ මාරාන්තික භූකම්පනයක්

November 27, 2017 admin 0

අතින්ද්‍රීය බුද්ධියේ මහිමයෙන් අනාවැකි පළ කිරීම අසත්‍යක් කියා හෝ සත්‍යයක් කියා හෝ පැවසීම එකවිටම කළ හැකිද යන්න ප්‍රශ්නයකි. කෙසේ වෙතත් වසර ගණනාවකට පෙර තමා කියූ […]