මූණු දෙක මාරු උනොත් කොහොමද කියලා මේ ඡායාරූප ටිකෙන් බලන්නකෝ


ඔබත් ඔබේ අසල සිටින පුද්ගලයත් ඡායාරූපයක් ගැනීමේදී ඔබ දෙදෙනාගේ මුහුණු දෙක මාරුවී තිබීමෙන් ඔබට කුමක් සිතෙවිද. ලොව පුරා ප්‍රචලිත Face Swaps මෘදුකාංගය තුලින් ඡායාරූප ගැනීමේදී ඔබත් ඔබේ අසල සිටින පුද්ගලයාගේ මුහුණු මාරුවී ඡායාරූපය ලබාගන්නා පුළුවන්. එවැනි ආකාරයට ලබාගත් අන්තර්ජාලය පුරා ප්‍රචලිත Snapchat Face Swaps ඡායාරූප කිහිපයක් පහතින් නරඹන්න.


Loading Facebook Comments ...

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*