තරුණියන් පවා ඉරිසියාකරන පිරිමියෙකු වී ඉපිද රූමත් තරුණියක් වූ යරා උඩරට මනාලියක් වෙයි


ඒකට හේතුව තමයි යාරා පිරිමියෙකු ලෙස උපත ලබා අවුරුදු දෙකක් වැනි කාලයකින් පසුව රූමත් තරුණියක් වුණු නිසා.
බොහෝ දෙනෙකු කතාබහ කළ ඇය මනාළියක් වී තිබෙනවා.
ඒ Photoshoot එකකට.

මේ එම ඡායාරූප කිහිපයයි….


Loading Facebook Comments ...

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*