ගණිකාවක් ඒ ජීවිතය ගැන සියල්ල හෙළි කරයි ලක්ෂ්මී විදින සැප ජීවතේ ගැන සියල්ල මෙන්න. මම ලොකු ළමයෙක් වෙලා දවස් පහක් යන්න කලින් පේමන්ට් එකේම මාව පළමු වතාවට දුෂණය කළා.


ගණිකාවක් ඒ ජීවිතය ගැන සියල්ල හෙළි කරයි ලක්ෂ්මී විදින සැප ජීවතේ ගැන සියල්ල මෙන්න.
මම ලොකු ළමයෙක් වෙලා දවස් පහක් යන්න කලින් පේමන්ට් එකේම මාව පළමු වතාවට දුෂණය කළා.

අදාල විඩියෝව පහත බැනරය ක්ලික් කර නරබන්න


Loading Facebook Comments ...

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*