කාන්තාවන් පිරිමින්ට කිසිදවසක පවසන්නේ නැති ලින්ගික රහස් මෙන්න මේවා දැනගත්තට කමක්නෑ එයාගෙන් අහන්න එපා


කාන්තාවන් පිරිමින්ට කිසිදවසක පවසන්නේ නැති ලින්ගික රහස් මෙන්න මේවා දැනගත්තට කමක්නෑ එයාගෙන් අහන්න එපා

තම බිරිද හෝ පෙම්වතිය විසින් යම් යම් අවස්ථාවන් වලදී ඔහුගේ ස්වාමියාගෙන් හෝ පෙම්වතාගෙන් පෞද්ගලිකව තම මුවින් පිට නොකර රහසේ සගවා තබාගෙන සිටින බව කාන්තාවන් පිලිබදව පෞද්ගලික සාකච්ඡා පැවැත්වීමෙන් හා ඔවුන්
පිලිබදව විමර්ශනය කිරීමෙන් සොයාගෙන තිබේ.මෙන්න බලන්නකෝ ඔවුන් කියල තිබෙන රහස්.


Loading Facebook Comments ...

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*