වෘෂභ ලග්නය – සෞඛ්‍ය තත්වය පිලිබඳව සැලකිලිමත්ව කටයුතු කරන්න.

ඔබගේ ලග්නය හිමි වු සිකුරු රවි හා සෙනසුරු සමඟ අටවැන්න මත යෙදෙනු ඇත. සඳු දෙවැන්න මතත්, රාහු තෙවැන්න මතත්, ගුරු හා කුජ සවැන්න මතත් බුධහු සත්වැන්න මතත් තබමින් මෙම වසරේ උදාව සිදුවනු ඇත.

ආර්ථික වශයෙන් රාහු දශා අතුරු දශා ගතකරන අයට මිල මුදල් ලාභ හිමි වනු ඇත. ආදායමි තත්වයද යහපත් අතට හැරෙනු ඇත. සෙසු අය තම ආදායමි හා වියදමි සැලසුමකට අනුව සිදුකල යුතුයි. මුදල් අයෝජනයේ යෙදෙන්නේ නමි ඉතාමත් හොදින් සොයා බලා කටයුතු කරන්න.

රැකීරක්ෂා හා ව්‍යාපාරික කටයුතු වලදී ඔබගේ නිසි අවධානය අවශ්‍ය වනු ඇත. උසස් වීමි ආදිය සඳහා බාධාවන් ඇති කරනු ඇත. රැකියා ස්ථානයේ හො කරගෙන ආ කටයුතුවල යමි වෙනසක් යෙදීමට ඉඩ ඇත. ව්‍යාපාරික වශයෙන් ද තමක් සැලකිලිමත්ව කටයුතු කලයුතු කාලයකි.

රාහු මහ දශා හෝ අන්තර් දශාවන් ගතකරන ඔබට මෙම වසර අයහපත් නොෙවි. වන්දනා ගමන් හෝ දුරබැහැර ගමන් යෙදෙනු ඇත.කලක පටන් සිතේ පැවති අදහසක් ඉටු වීෙමි අවස්ථාව සැලසිය හැකියි. සෙසු අයට තරමක් අයහපත් වසරකි.සිතේ සහනය බාධා වන කටයුතු යෙදිය හැකියි. අපවාද ඇසීමට සිදුවන කාලයක් බැවින් කල්පනාකාරීව එදිනෙදා කටයුතු වල යෙදීම සුදසුයි.බර වැඩ යෙදෙන කාලයකි. පවුලේ වැඩිහිටයෙකුට තරමක් අපල සහිත කාලයකි. දියුණුව පිණිස කරන කටයුතු ආදියෙන් බලාපොරොත්තු වන ප‍්‍රතිපල නොලැබීම නිසා සිතේ යමි අවිනිශ්චිත බවක් දැනෙනු ඇත. රජය සමිබන්ධ කටයුතු වලදීත් නිසි අවධානය අවශ්‍ය වනු ඇත. තම ඉඩකඩමි හා දේපොල ආදියෙහි කටයුතු දියුණුව සඳහා වැඩ කිරිමෙන් ප‍්‍රතිපල යෙදෙනු ඇත. ණයට දීමි වලදී ඔබගේ නිසි සැලකිල්ල අවශ්‍ය වනු ඇත. සිත වතුන්ගේ ඈත්වීමි ඇති විය හැකියි. වසරේ ඔක්තෝමිබර් මාසයෙන් පසුව සහනකාරී තත්වයක් යෙදෙනු ඇත. සුදසු වයසේ අයට එම කාලයේ මංගල යෝග යෙදෙනු ඇත.

අධ්‍යාපනික කටයුතු සඳහා නිසි කැපවීමෙන් කටයුතු කලයුතුයි. අධ්‍යාපනික කටයුතු සඳහාද බාධාවන් යෙදීමට ඉඩ ඇත.

හෘදය ආශිතව පීඩාවන් , ශාරීරික පීඩා , ලේ හිගවීමි, සිරුරේ යටි කොටසේ යමි යමි පීඩාවන් ඇති විය හැකියි.

ශුභ දින: බදාදා, සිකුරාදා, ඉරිදා – ශුභ අංක: 6 ,4 – වර්ණය: සුදු සහ සුදු පැහැයට සමීප වර්ණ.

සෙනසුරු අපල ස`දහා ඉදරිපත්කර ඇති වත් පිලවෙත් ආදියෙහි යෙදීම සුදසුයි.

මිතුන ලග්නයට මෙතන ක්ලික් කරන්න.

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *