උතුරු – නැගෙනහිර පළාත්වලට මිලිමීටර් 150 ඉක්ම වූ වැසි

උතුරු සහ නැගෙනහිර පළාත්වල ඇතැම් ප්‍රදේශවලට මිලිමීටර් 150 ට වැඩි වැසි අපේක්ෂා කරන බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.
ඊට අමතරව සෙසු ප්‍රදේශවලට මිලිමීටර් 100 ඉක්මවූ වැසි අපේක්ෂා කළ හැකි බවයි.


ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවනවිට ප්‍රදේශයේ තාවකාලික තද සුළං ඇතිවිය හැකි අතර අකුණු මගින් සිදුවන අනතුරුව අවම කර ගැනීමට පියවර ගන්නා ලෙස කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව ජනතාවගෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටි.

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *