ලංකාවේ පාසල් වල කෙල්ලන්ගේ පට්ට චාටර් අසභ්‍ය හැසිරීම් සහිත ෆොටෝ සෙට් එකක් මෙන්න


ඔන්න යාලුවනේ අද අපි අරගෙන ආවේ ටිකක් වෙනස් දෙයක් පට්ට චටර් ෆොටෝස් සෙට් එකක් තමයි. වෙනස් කියලා කිවේ හැමදාම වගේ වගේ අපි අරගෙන එන්නේ පිට රට චාටර් උන ෆොටෝ සෙට්නේ. ඔන්න ඉතින් අද අපි වෙනසකටත් එක්ක අරගෙන ආවා ලංකාවේ පාසල් වල කෙල්ලන්ගේ පට්ට චාටර් අසභ්‍ය හැසිරීම් සහිත ෆොටෝ සෙට් එකක්. එහෙනම් ඔයාලා පහලින් ෆොටෝස් ටික බලන්නකෝ. ඔබ වැඩිහිටියෙක්නම් පමණක් එහි වැඩි විස්තර සහිත වීඩියෝව බැලීමට පහතින් දිස් වෙන වීඩියෝව හෝ ජයාරූපය ක්ලික් කර මදක් රැදී සිටින්න

 

 

https://i0.wp.com/a67.tinypic.com/33dz11g.jpg?w=750

ඔබ වැඩිහිටියෙක්නම් පමණක් එහි වැඩි විස්තර සහිත වීඩියෝව බැලීමට පහතින් දිස් වෙන වීඩියෝව හෝ ජයාරූපය ක්ලික් කර මදක් රැදී සිටින්න

https://i1.wp.com/a67.tinypic.com/2eyf04x.jpg?w=750

https://i1.wp.com/a68.tinypic.com/315zfrp.jpg?w=750

https://i2.wp.com/a66.tinypic.com/m9yvbb.jpg?w=750

https://i1.wp.com/a65.tinypic.com/2qna1pk.jpg?w=750

ඔබ වැඩිහිටියෙක්නම් පමණක් එහි වැඩි විස්තර සහිත වීඩියෝව බැලීමට පහතින් දිස් වෙන වීඩියෝව හෝ ජයාරූපය ක්ලික් කර මදක් රැදී සිටින්න

https://i2.wp.com/a67.tinypic.com/2vmddo3.jpg?w=750

https://i0.wp.com/a66.tinypic.com/332uogp.jpg?w=750

https://i1.wp.com/a66.tinypic.com/2egfres.jpg?w=750

https://i2.wp.com/a66.tinypic.com/2a6l3lw.jpg?w=750

ඔබ වැඩිහිටියෙක්නම් පමණක් එහි වැඩි විස්තර සහිත වීඩියෝව බැලීමට පහතින් දිස් වෙන වීඩියෝව හෝ ජයාරූපය ක්ලික් කර මදක් රැදී සිටින්න

https://i0.wp.com/a68.tinypic.com/ngddds.jpg?w=750

https://i1.wp.com/a63.tinypic.com/2d102gh.jpg?w=750

https://i0.wp.com/a63.tinypic.com/2kfo5t.jpg?w=750

https://i2.wp.com/a63.tinypic.com/ip41ax.jpg?w=750

ඔබ වැඩිහිටියෙක්නම් පමණක් එහි වැඩි විස්තර සහිත වීඩියෝව බැලීමට පහතින් දිස් වෙන වීඩියෝව හෝ ජයාරූපය ක්ලික් කර මදක් රැදී සිටින්න

https://i2.wp.com/a68.tinypic.com/5cwhy.jpg?w=750

https://i0.wp.com/a68.tinypic.com/28cozs6.jpg?w=750

https://i2.wp.com/a67.tinypic.com/2zhf5uh.jpg?w=750

https://i0.wp.com/a67.tinypic.com/2jc7rwz.jpg?w=750

ඔබ වැඩිහිටියෙක්නම් පමණක් එහි වැඩි විස්තර සහිත වීඩියෝව බැලීමට පහතින් දිස් වෙන වීඩියෝව හෝ ජයාරූපය ක්ලික් කර මදක් රැදී සිටින්න

https://i2.wp.com/a65.tinypic.com/jjp5c6.jpg?w=750

https://i2.wp.com/a67.tinypic.com/2hs9ri1.jpg?w=750

https://i2.wp.com/a68.tinypic.com/235xmt.jpg?w=750

https://i2.wp.com/a64.tinypic.com/x10vax.jpg?w=750

ඔබ වැඩිහිටියෙක්නම් පමණක් එහි වැඩි විස්තර සහිත වීඩියෝව බැලීමට පහතින් දිස් වෙන වීඩියෝව හෝ ජයාරූපය ක්ලික් කර මදක් රැදී සිටින්න


Loading Facebook Comments ...

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*