මගේ දෙයියෙනේ මේ කෙල්ල ටිකක් බලන්නකෝ බල්ලනම වටිනා එකක් මෙන්න බලන්නකෝ ඔයාලම


ඔයා වැඩිහිටියෙක්නම් පණක් පහතින් කිල්ක් කරලා බලන්නකෝ  
මයුනි කියන්නේ දක්ෂ නිරුපන ශිල්පිනියක් ඇය අනතර්ජාලයට එකතු කල පින්තුර කිහිපයක් ගැන දැන් දැන් ගොඩක් දෙනෙක් කතා කරන්න පටන් ගෙන තිබෙනවා ඔබටත් පුළුවන් එම පින්තුර කිහිපය පහතින් නරබා එම පින්තුර ගැන අදහස් දක්වන්න
ඔයා වැඩිහිටියෙක්නම් පණක් පහතින් කිල්ක් කරලා බලන්නකෝ  

 

 





ඔයා වැඩිහිටියෙක්නම් පණක් පහතින් කිල්ක් කරලා බලන්නකෝ  

 

 






ඔයා වැඩිහිටියෙක්නම් පණක් පහතින් කිල්ක් කරලා බලන්නකෝ  

 

 






ඔයා වැඩිහිටියෙක්නම් පණක් පහතින් කිල්ක් කරලා බලන්නකෝ  

 

 






ඔයා වැඩිහිටියෙක්නම් පණක් පහතින් කිල්ක් කරලා බලන්නකෝ  

 

 






ඔයා වැඩිහිටියෙක්නම් පණක් පහතින් කිල්ක් කරලා බලන්නකෝ  

 

 






ඔයා වැඩිහිටියෙක්නම් පණක් පහතින් කිල්ක් කරලා බලන්නකෝ  

 

 



ඔයා වැඩිහිටියෙක්නම් පණක් පහතින් කිල්ක් කරලා බලන්නකෝ  

 

 


Loading Facebook Comments ...

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*