පියුමි හංසමාලි කුක්කු පෙන ෆොටෝ දාලා ආයෙ බුකිය රත්කරයි මෙන්න ඔක්කොම තික


පියුමි හංසමාලි කුක්කු පෙන ෆොටෝ දාලා ආයෙ බුකිය රත්කරයි මෙන්න ඔක්කොම තික
පියුමි හංසමාලි කියද්දී බුකියේ ඉන්න කොදන්න කෙනෙකු නැති තරම් මොකද පියුමි දවස ගානේ බුකිය කලබනවා කියල ඔයාලා දනන්වනේ ඒ වගේම පසුගියදවස් වල 30හෙ සින් එකක් ගිය මතකයි නේ මේ අද අපි ඔයාලට කියන්න යන්නේ අද පියුමි හංසමාලි බුකියට එක කරලා තිබුණු අයගේ අඩ නිරුවත් චායරුප ගැනයි.. ඔයා වැඩි හිටියෙක්නම් පමණක් ඒ චායරුප සෙට් එක පති කිල්ක් කරලා බලන්නකෝ

 

 

ඔයා වැඩි හිටියෙක්නම් පමණක් ඒ චායරුප සෙට් එක පති කිල්ක් කරලා බලන්නකෝ

 

 ඔයා වැඩි හිටියෙක්නම් පමණක් ඒ චායරුප සෙට් එක පති කිල්ක් කරලා බලන්නකෝ

 

 


Loading Facebook Comments ...

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*