කෙල්ලොන්ගේ කුක්කු දැකලා කොල්ලන්ට ඉන්න තැන අමතක උන පට්ට අතල් ෆොටෝ සෙට් එකක් මෙන්න


ඔන්න යාලුවනේ වෙනදා වගේම අදත් අපි අරගෙන ආවා පට්ට අතල් ෆොටෝ සෙට් එකක්. අද නම් අපි අරගෙන ආවේ චාටර් උන ආතල් ෆොටෝ සෙට් එකක්. ඒ තමයි යාලුවනේ කෙල්ලොන්ගේ කුක්කු දැකලා කොල්ලන්ට ඉන්න තැන අමතක උන පට්ට අතල් ෆොටෝ සෙට් එකක්. එහෙනම් ඔයාලා පහලින් ඒ ෆොටෝස් ටික බලන්නකෝ. එහි වැඩි විස්තර සහිත වීඩියෝව බැලීමට පහතින් දිස් වෙන වීඩියෝව හෝ ජයාරූපය ක්ලික් කර මදක් රැදී සිටින්න

1. Looking at females boobs is considered rude, but it’s hard to not notice and admire a really nice pair of breasts.

boobs cannot ignored

එහි වැඩි විස්තර සහිත වීඩියෝව බැලීමට පහතින් දිස් වෙන වීඩියෝව හෝ ජයාරූපය ක්ලික් කර මදක් රැදී සිටින්න

2. Yes, they’re big, but that doesn’t mean there’s a welcome sign on them.

boobs cannot ignored

3. Just try not to be so obvious with your boob-gazing.

boobs cannot ignored

 

4. Don’t try to bury your most primal desires. Have a look!

boobs cannot ignored

5. Sneaky peek, boobs, cannot help when they are all out there facing you.

boobs cannot ignored

එහි වැඩි විස්තර සහිත වීඩියෝව බැලීමට පහතින් දිස් වෙන වීඩියෝව හෝ ජයාරූපය ක්ලික් කර මදක් රැදී සිටින්න

6. Nothing abnormal about a quick look, even the girls have a quick look at other girls breasts. 

boobs cannot ignored

 

7. Women notice that their boobs are being checked out, and that’s normal.

boobs cannot ignored

 

8. Breasts are just hypnotizing, even on an overweight woman and cannot ignore it.

boobs cannot ignored

 

9. This is not some sort of sleaze, it’s something that cannot be consciously ignored.

boobs cannot ignored

එහි වැඩි විස්තර සහිත වීඩියෝව බැලීමට පහතින් දිස් වෙන වීඩියෝව හෝ ජයාරූපය ක්ලික් කර මදක් රැදී සිටින්න

10. If you be a nice guy, smiling, charming, witty,  she won’t take offense glancing at her boobs.

boobs cannot ignored

 

11. There’s no sexual lust from it, what you get is turmoil, frustration, and sometimes depression.

boobs cannot ignored

 

12. It’s not the breasts, but the eyes that stare at them is more of a burden for a woman.

 

boobs cannot ignored

 

13. Keeping eye contact but then the eyes somehow travel down at those breasts.

boobs cannot ignored

එහි වැඩි විස්තර සහිත වීඩියෝව බැලීමට පහතින් දිස් වෙන වීඩියෝව හෝ ජයාරූපය ක්ලික් කර මදක් රැදී සිටින්න

14. Women check out a guys package, so whats the big deal in checking out a woman’s boobs.

boobs cannot ignored

 

15. There’s no problem as long as you look at those breasts with a decent vision.

boobs cannot ignored

 

also, read 15 Obvious Hints From Girls That Guys Hilariously Ignored!

16. When looking at a woman with breasts like yours, my wife appears out of nowhere.

boobs cannot ignored

 

17. Toys and boobs were originally made for kids, but dad ends up playing with them.

boobs cannot ignored

එහි වැඩි විස්තර සහිත වීඩියෝව බැලීමට පහතින් දිස් වෙන වීඩියෝව හෝ ජයාරූපය ක්ලික් කර මදක් රැදී සිටින්න

18. A cleavage cannot be ignored, it’s like a magnet for the eyes.

boobs cannot ignored

 

19. Most women love showing lots of cleavages, for the guys to take a peek.

boobs cannot ignored

 

20. I’m a girl and I look at breasts too, when people have nice cleavage, it cannot be ignored. 

boobs cannot ignored

 

21. Breasts are proof men can concentrate on two things at once.

boobs cannot ignored

එහි වැඩි විස්තර සහිත වීඩියෝව බැලීමට පහතින් දිස් වෙන වීඩියෝව හෝ ජයාරූපය ක්ලික් කර මදක් රැදී සිටින්න

22. Why did God give women breasts? So that man would talk to them.

boobs cannot ignored

 

23. Those belong to my mom!

boobs cannot ignored

 

24. What do you call identical boobs? identities!

boobs cannot ignored

 

25. A woman has breasts and nipples, to make suckers out of men.

boobs cannot ignored

එහි වැඩි විස්තර සහිත වීඩියෝව බැලීමට පහතින් දිස් වෙන වීඩියෝව හෝ ජයාරූපය ක්ලික් කර මදක් රැදී සිටින්න

26. Family outing at Hooters.

boobs cannot ignored

 

27. I have the eyes of a hungry infant, everywhere I look in the world, I see breasts.

boobs cannot ignored

 

28. Breasts are the most amazing shapes in the entire universe.

boobs cannot ignored

 

29. Breasts have the power to draw the eyes of a man.

boobs cannot ignored

එහි වැඩි විස්තර සහිත වීඩියෝව බැලීමට පහතින් දිස් වෙන වීඩියෝව හෝ ජයාරූපය ක්ලික් කර මදක් රැදී සිටින්න


Loading Facebook Comments ...

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*