ආදරය හා රාගය අතර වෙනස ජායාරුප හා වීඩියෝ මගින්


ඇත්තටම අද සමාජය එදාට වඩා සංකීර්ණයි. එදා තමන්ගේ දෙමවුපියන් විසින් සහකරයෙක් හෝ සහකාරියක් සොයා දෙන තුරු සිටි තරුණ සමාජය දැන් පාසල් වයස වන විටම ආදර සම්බන්ධතා පටන් ගන්නවා. එසේ කිරීමේ වැරැද්දක් අපි දකින්නේ නෑ. තමගේ අධ්‍යාපන කටයුතු හා සමබරව, ඒවාට කිසිම බලපෑමක් ඇති කරගන්නේ නැතුව ආදරය කරන්න පුලුවන්නම් එක තමයි වටින්නේ. එත් අද අපි කියන්න යන්නේ වෙනම දෙයක් ගැන. අද තරුණ සමාජය රාගය කියන්නේ ආදරය කියල වටහා ගෙන තමන්ගේ ජිවිත විනාශ කර ගන්නව අපිට අද ඕන තරම් දකින්න ලැබෙනවා. ඒ නිසාම අද අපි හිතුව ඒ ගැන පැහැදිලි කරලා දෙන ජායාරුප පෙළක් හා වීඩියෝවක් ඔබ වෙත ගෙන එන්න. එම වීඩියෝවනම් වඩාත් සුදුසු වැඩිහිටියන්ට පමණක් වීඩියෝවක් වුනත් එකෙන් සමාජයට ලැබෙන්නේ ඉතාමත් වටිනා පණිවිඩියක්. ඒ නිසා එම වීඩියෝ එක නැරඹීමට පහත වීඩියෝව හෝ බැනරය ක්ලික් කර මද වෙලාවක් රැඳී සිටින්න. ජායාරුප පමණක් පහතින් නැරඹිය හැක.

 

එම වීඩියෝවනම් වඩාත් සුදුසු වැඩිහිටියන්ට පමණක් වීඩියෝවක් වුනත් එකෙන් සමාජයට ලැබෙන්නේ ඉතාමත් වටිනා පණිවිඩියක්. ඒ නිසා එම වීඩියෝ එක නැරඹීමට පහත වීඩියෝව හෝ බැනරය ක්ලික් කර මද වෙලාවක් රැඳී සිටින්න. ජායාරුප පමණක් පහතින් නැරඹිය හැක.

 

එම වීඩියෝවනම් වඩාත් සුදුසු වැඩිහිටියන්ට පමණක් වීඩියෝවක් වුනත් එකෙන් සමාජයට ලැබෙන්නේ ඉතාමත් වටිනා පණිවිඩියක්. ඒ නිසා එම වීඩියෝ එක නැරඹීමට පහත වීඩියෝව හෝ බැනරය ක්ලික් කර මද වෙලාවක් රැඳී සිටින්න. ජායාරුප පමණක් පහතින් නැරඹිය හැක.

 

එම වීඩියෝවනම් වඩාත් සුදුසු වැඩිහිටියන්ට පමණක් වීඩියෝවක් වුනත් එකෙන් සමාජයට ලැබෙන්නේ ඉතාමත් වටිනා පණිවිඩියක්. ඒ නිසා එම වීඩියෝ එක නැරඹීමට පහත වීඩියෝව හෝ බැනරය ක්ලික් කර මද වෙලාවක් රැඳී සිටින්න. ජායාරුප පමණක් පහතින් නැරඹිය හැක.

 

එම වීඩියෝවනම් වඩාත් සුදුසු වැඩිහිටියන්ට පමණක් වීඩියෝවක් වුනත් එකෙන් සමාජයට ලැබෙන්නේ ඉතාමත් වටිනා පණිවිඩියක්. ඒ නිසා එම වීඩියෝ එක නැරඹීමට පහත වීඩියෝව හෝ බැනරය ක්ලික් කර මද වෙලාවක් රැඳී සිටින්න. ජායාරුප පමණක් පහතින් නැරඹිය හැක.

 


Loading Facebook Comments ...

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*